هلدینگ پارس ساتراپ

/هلدینگ پارس ساتراپ
هلدینگ پارس ساتراپ2019-07-10T17:39:33+04:30
لوگو پارس ساتراپ
زرومه هلدینگ پارس ساتراپ

مهندس بابک ابراهیمی کوچکسرائی

سمینار مدیران نمونه استانی سال 94

مهندس بابک ابراهیمی کوجکسرائی

سمینار مدیران کشوری

مهندس بابک ابراهیمی کوچکسرایی

کنفرانس نوابغ دیجیتال 97