ON GRID

/ON GRID
ON GRID2019-07-05T19:25:25+04:30
سیستم خورشیدی متصل به شبکه برق ON Grid

با هدفمند شدن یارانه های انرژی ، بهای مصرف برق به شکل چشمگیری افزایش یافته است . یکی از دغدغه های مدیران ساختمانهای مسکونی و تجاری کاهش بهای برق مصرفی میباشد . برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری مطمئن و هدفمند می باشد . یکی از روشهای پیشنهادی جهت کاهش مصرف برق ، استفاده از پنلهای خورشیدی به صورت متصل به شبکه برق سراسری میباشد . در این سیستم متناسب با مقدار توان مصرف روزانه و فضای در دسترس ، بر روی پشت بام ساختمانها ، پنلهای خورشیدی نصب میگردد . برق تولید شده پنل ها توسط یک مبدل DC به AC تبدیل شده و از طریق یک تابلو برق به سیستم برق روشنایی مشاع ساختمان متصل و تزریق میگردد . این سیستم بی نیاز از باتری میباشد

30PX

مهندس بابک ابراهیمی کوچکسرائی

سمینار مدیران نمونه استانی سال 94

مهندس بابک ابراهیمی کوجکسرائی

سمینار مدیران کشوری

مهندس بابک ابراهیمی کوچکسرایی

کنفرانس نوابغ دیجیتال 97